Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
telefonicznie lub przez formularz kontaktowy

Kontakt:

E-mail:
umig@szamotuly.pl

Telefon:
61 29-27-501

Adres:

URZĄD MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY
ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuły

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

LAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Szamotuły reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą telefonu: 61-2927500 lub adresu mailowego umig@szamotuly.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konsultacji Społecznych w sprawie opracowania szamotulskiego programu dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz weryfikacji uprawnień osób uczestniczących w konsultacjach na podstawie:
art. 6 ust 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z  art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
art. 6 ust 1 lit. a RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – przetwarzanie danych szczególnej kategorii związane z prowadzeniem konsultacji w sprawie opracowania szamotulskiego programu dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, urząd skarbowy, dostawca oprogramowania dziedzinowego,
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do celu określonego w pkt. 3 przechowywane będą przez okres niezbędny do jego realizacji, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji,
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w konsultacjach społecznych w sprawie opracowania szamotulskiego programu dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.